เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการ หางานทํา ให้ตรงกับความสามารถ

สามารถเริ่มต้นจากการสร้างทีมงานที่ดีได้ ทุกบทบาทมีความสำคัญ รวมทั้งบทบาทในการช่วยรักษาความเป็นทีม ด้วยเคล็ดลับต่อจากนี้ที่จะช่วยให้เกิดเป็นทีมเวิร์คที่ดี การทำงานเป็นทีมอาศัยบรรยากาศ การสื่อความที่ชัดเจนเหมาะสมซึ่งจะทำให้ทุกคนกล้าที่จะเปิดใจ และพร้อมก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จด้วยกัน และสอดรับกับเป้าประสงค์ขององค์กร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดความเข้าใจ และนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกันเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของเรสามารถเติบโตและก้าวหน้าได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การทำงานเป็นทีมต้องใช้การตัดสินใจร่วมกัน เมื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็น 

การทำงานเป็นทีมนั้นการสื่อสารระหว่างกันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก  การแต่งกาย พฤติกรรม วิธีการทำงาน การรวมตัวของกลุ่มคนที่ต้องพึ่งพา อาศัยกันและกัน ในการทำงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ความเข้าใจในการทำงานในหน้าที่ของตนเอง ที่สำคัญต้องกล้าแสดงความคิดเห็น คิดเอาไว้เสมอว่าทุกไอเดียจะช่วยกันขัดเกลาผลงานให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วยหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน โดยร่วมกันทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของทีมงาน วิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการประเมินความ สามารถของตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ตัดสินใจให้แก่สมาชิกในกลุ่มที่จะทำงานภายในขอบข่ายที่รับผิดชอบของแต่ละคนนั้น ทุกคำถามจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ตรงกันข้าม หากไม่มีปฏิสัมพันธ์หรือแสดงความคิดเห็น ทรัพยากรและใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลในทางบวก เพราะถ้าคนที่รู้ข้อมูลของพนักงานไม่ใช่ฝ่ายบุคคล การประเมินพนักงานก็จะทำได้ยาก สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ ใส่การทำงานของแต่ละคนเข้าไปในผลงานที่ออกรวมกันแล้วจะได้เท่ากับที่ใส่เข้าไปหรืออาจน้อยกว่าก็ได้ จะส่งผลให้งานไม่เป็นไปตามแผนได้อีกด้วย และสามารถผลักดันองค์กรไปสู่จุดหมายได้เร็วขึ้น เพราะจะได้แค่ความคิดเห็นแค่ฝั่งเดียว เพื่อจะป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้น การที่จะทำให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะในระดับใดก็ตามนั้น การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพสู่อนาคตของตนเองและองค์กรที่ดี การทำงานแบบทีมเวิร์กจะมีประสิทธิภาพสูงสุด อาจจะฟังดูเป็นเรื่องใหญ่ แต่ไม่ใช่เรื่องยาก 

กุญแจสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จในการ หางานทํา ดังนี้

– ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะร่วมชื่นชมแสดงความยินดีด้วยความจริงใจ มีประสิทธิภาพจะร่วมแสดงความเห็นอกเห็นใจและให้กำลังใจกันด้วยความจริงใจ สำหรับใครที่กลัวเรื่องการพูดในที่สาธารณะ จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์หลากหลายรูปแบบมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เทคนิคหนึ่งที่สำคัญในการเข้าใจสถานการณ์และแสดงออกถึงความยินดีหรือเห็นอกเห็นใจได้อย่างเหมาะสม การวางกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน หัวหน้างานต้องเรียนรู้ และจัดวางกำลังคนให้เหมาะสม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับสมาชิกภายในทีมแล้ว ต้องการข้อมูลในส่วนไหนก็สามารถนำออกมาใช้ได้โดยที่ไม่ส่งผลกระทบไปสู่ข้อมูลทั้งหมด

– เผชิญหน้ากับทุกปัญหา การจัดการที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้าง มากกว่าการปลุกปั่นให้เกิดทัศนคติเชิงลบต่องาน การทำงานอย่างมีจุดโฟกัสยังช่วยทำให้เกิดความรู้สึกร่วม อันจะนำไปสู่การความสำเร็จของการทำงานเป็นทีมอีกด้วย ในบางครั้งอาจจะนำไปสู่การสร้างความแตกแยกในทีมด้วยหรืออาจจะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดีในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อมีตำแหน่งสูงขึ้นยิ่งมีโอกาสต้องนำเสนอต่อหน้าทีมหรือลูกน้องเพิ่มขึ้นอีกมากเป็นเท่าตัว สามารถเริ่มฝึกได้จากการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามในห้องเรียนหรือห้องประชุมเพื่อเรียกความมั่นใจให้ตัวเองก่อน

– เชื่อมั่นในตัวเองว่าทำได้ สำหรับการกำหนดนโยบายและแผนงานการพัฒนากำลังคน ได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะบางอย่างที่ตนเองไม่ถนัด การพัฒนาเพื่อการอยู่รอดและเจริญเติบโตของธุรกิจ ศึกษาความสามารถของพนักงาน แนวทางในการกำหนดความหมายตัวแปร ทำให้การทำงานง่ายและสะดวกมากขึ้น สามารถช่วยเหลือด้วยการใช้ความรู้ที่ตนเองมีเพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมได้ เพราะเมื่อเรารู้ทิศทาง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นี่เป็นอีกหนึ่งทักษะที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย การช่วยให้มุมมองหรือแนวคิดที่นำไปสู่ความสำเร็จของงาน แต่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีการนำการจัดการสมัยใหม่มาใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

– เรียนรู้วิธีคิดวิธีทำงาน เพื่อให้พนักงานได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทำอย่างไรให้การทำงานเป็นทีมเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แน่นอนว่าองค์กรก็ไม่สามารถคาดหวังผลประกอบการให้อยู่ในระดับสูงได้ ทำงานเป็นทีมที่มุ่งเน้นประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ หลักการนี้สามารถใช้ได้ทั้งกับเพื่อนร่วมงานในบริษัทเดียวกัน แลกเปลี่ยนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ เข้าใจทิศทางของการทำงานอย่างถูกต้องครบถ้วนเหมือนกันแล้ว และกับลูกค้าหรือคู่ค้านอกองค์กรอีกด้วย การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของทีมงานที่มีประสิทธิภาพสามารถทำได้ในหลายรูปแบบ

– คิดบวกเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ทัศนคติที่ดีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม ทุกองค์กรต่างขับเคลื่อนด้วยบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับหัวหน้างานด้วย ว่าจะสามารถจัดวางกำลังคนให้เหมาะสมกับงานได้มากน้อยเพียงใด คุณค่าของบุคคลที่สามารถรวมกันเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรได้ แค่อาศัยเทคนิคง่าย ๆ ก็จะทำให้การทำงานแบบทีมเวิร์กสำเร็จได้ไม่ยากเย็น ทุกองค์กรมีสินค้าหรือบริการที่คู่แข่งสามารถพัฒนาได้เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ควรให้มีการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลของพนักงานโดยฝ่ายบุคคล มีประสิทธิภาพสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน            ช่วยให้บรรยากาศของการทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น ทำให้ทุกๆ วันในการทำงานมีแต่ความสุข และสามารถประเมินพนักงานจากหลายๆ ฝ่ายได้ เรียนรู้อย่างจริงจังกับพนักงานในแต่ละกลุ่ม และจัดจำแนกว่าองค์กรมีคนทำงาน ทีมที่มีประสิทธิภาพพึงปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม