สมุดวางแผน หลากหลายรูปแบบและคุณภาพให้คุณได้เลือก

โรงพิมพ์ส่วนใหญ่มีการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นขั้นตอน ก่อนการผลิต สมุดวางแผน ให้แก่ลูกค้า การจำแนกประเภทของการวางแผน การวางแผนเป็นกระบวนการในการตระเตรียมการตัดสินใจเพื่อที่จะกระทำสิ่งใดๆในอนาคต ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานที่นำมาใช้ในการจำแนกและจัดแบ่งประเภท โดยมุ่งหวังให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายด้วยวิธีการที่ดีที่สุด หรือให้ประโยชน์สูงสุด จากตัวอย่างการให้ความหมายของนักวิชาการ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใน และสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน จะเห็นว่าการวางแผนเป็นการกำหนดแนวทางการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการกระทำ เป็นการวางแผนที่ถูกจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อการดำเนินการสำหรับอนาคตโดยการพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทรัพยากรที่พอมี

สำหรับการผลิต สมุดวางแผน นั้นต้องมีการวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย รวมทั้งปัญหาที่มี หรือที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับเป็นหมายกลยุทธ์ขององค์กรแล้วประสานไปยังผู้บริหารระดับกลาง ความหมายของการวางแผนงานพัฒนาชุมชน ในกรณีของนักวิชาการ และองค์กรอิสระการพัฒนาชุมชน และระดับล่าง ทำให้การวางแผนกลยุทธ์มีลักษณะการบริหารแบบลงล่าง (Top-Dow Planning) ที่ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทสำคัญที่สุด เป็นกระบวนการพัฒนาคนและสิ่งแวดล้อมที่มีขั้นตอนเป็นลำดับก่อนหลัง การวางแผนกลยุทธ์จะกล่าวถึงขอบเขตกว้างๆ ของการจัดกิจกรรมขององค์กร เป็นกระบวนการที่ต้องนำทั้งศาสตร์และศิลปะมาใช้ในการดำเนินการ จึงจะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการทำ สมุดวางแผน ไม่ใช่คุณภาพเพียงอย่างเดียว แต่หัวใจหลักของการผลิต สมุดวางแผน คือการวางแผนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งต้องครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมดที่องค์กรมีอยู่ตลอดจนการพยากรณ์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การพัฒนาชุมชนเป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์ที่นำทฤษฎีในสาขาวิชาต่างๆ ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เป้าหมายของการวางแผนกลยุทธ์ โดยทั่วไปจะมุ่งเน้นให้องค์กรเจริญเติบโตและดำรงอยู่ได้ในอนาคต อันเป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ กับการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์กร ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการคาดคะเนหรือทำนายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ถูกต้องอีกด้วย เป็นการวางแผนที่เกิดจากการกระทำร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้บริหารระดับกลาง

รูปแบบของ สมุดวางแผน

1. สมุดวางแผน เพื่อกำหนดเป้าหมายระยะสั้น ทั้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทฤษฎีสังคมศาสตร์มีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนมาก เพื่อให้องค์กรธุรกิจก้าวไปสู่ผลสำเร็จที่วางไว้ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายยุทธวิธีและสอดคล้องกับแผลกลยุทธ์ เพราะสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาชุมชน ได้ทุกขั้นตอน ทำให้การพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามที่ต้องการอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม แผนยุทธวิธี จะมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  และเป็นกิจกรรมที่ต้องกระทำโดยหน่วยงานย่อยซึ่งอยู่ภายในองค์กร จากทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นหลัก การเติบโตของเมืองที่ไร้ทิศทางและขาดการวางแผน การวางแผนปฏิบัติการ (Operational Plans) การวางแผน เป็นงานที่สำคัญและจำเป็นต่อการบริหารขององค์การ ใช้อธิบายเป้าหมายในการปฏิบัติงานขององค์กร เป็นภารกิจที่ผู้บริหารต้องกระทำเป็นดำดับแรกของการบวนการบริหาร

2. สมุดวางแผน เพื่อกำหนดเป้าหมายระยะกลาง การวางแผนยุทธวิธีต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตกำหนดของแผนกลยุทธ์ ก่อให้เกิดความเจริญที่ไม่สมดุล ชาวชนบทมีความยากลำบากในการทำมาหากิน ประกอบกับในเมืองเป็นแหล่งงานทั้งงานก่อสร้าง แบกหาม แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม งานบริการ รับจ้างทั่วไป แต่แผนยุทธวิธีจะทำหน้าที่ในการผสมผสานสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ ในขณะที่รัฐไม่มีแผนรองรับในเรื่องของที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค และบริการพื้นฐานแก่คนกลุ่มนี้ส่งผลให้เกิดชุมชนแออัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูง กับแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานใช้การออมทรัพย์และสินเชื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์กรชุมชน การดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นหน้าที่เฉพาะของหน่วยงาน ถ้ามีการวางแผนที่ดีมีขั้นตอนการปฏิบัติที่จัดเจนก็เชื่อได้ว่า งานนั้นย่อมประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย หรือมีลักษณะที่เป็นงานที่ต้องทำเป็นประจำวันต่อวัน

3. สมุดวางแผน เพื่อกำหนดเป้าหมายระยะยาว ซึ่งเป็นแผนระดับล่างและมักเป็นแผนระยะสั้นเข้าด้วยกันโดยเน้นให้ครอบคลุม ผสมผสานบทบาทที่หลากหลาย ในการร่วมกันสนับสนุนกระบวนการพัฒนาชุมชนแออัด ในสิ่งที่มีความสำคัญทั้งหมด โดยเฉพาะการพัฒนางาน การป้องกันความผิดพลาดทำได้โดยการวิเคราะห์ ขั้นตอนการทำงานและปัจจัยการดำเนินงาน การวางแผนปฏิบัติการเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับล่าง องค์การไม่มีแผนงานย่อมมีโอกาสที่ประสบกับความล้มเหลวได้ง่าย ที่จะต้องกระทำตามเป้าหมายปฏิบัติการและให้สอดคล้องกับแผนยุทธวิธี องค์การจึงต้องมีการวางแผนเพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและให้สอดคล้องกับแผนยุทธวิธี และแผนกลยุทธ์ ความหมายของการวางแผน แผนปฏิบัติการจึงมีลักษณะการวางแผนระยะสั้น ประเภทของการวางแผน ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์กร ผู้บริหารกับการบริหารการวางแผน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ผู้บริหารสามารถควบคุมได้

หลังจากที่ได้ทราบประเภทของ สมุดวางแผน แล้ว ทางองค์การจำเป็นต้องพิจารณาและมีการเตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลงอย่างวดเร็วในทุกด้านองค์การที่ประสบกับความล้มเหลวส่วนใหญ่ การจำแนกประเภทของการวางแผนตามระยะเวลา (Planning Time Frames) เกิดจากการมราผู้บริหารมิได้ตระหนักถึงการวางแผนและมักจะละเลยสิ่งแวดล้อมขององค์การต่าง ๆ การวางแผนโดยอาศัยระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามแผนเป็นเครื่องพิจารณา ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและเป็นไปอย่างต่อเนื่องแม้ว่าผู้บริหารจะตระหนักถึงความสำคัญ การวางแผนระยะยาว (Long range Planning) ของการวางแผนและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ แต่ก็ต้องพิจารณาอีกว่าการวางแผนที่ได้ทำไปแล้วนั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่เพียงใด เป็นการวางแผนในระดับกลยุทธ์โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงการบริหารและการปฏิบัติการ หน้าที่ทางการบริหารต่างๆถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วอาจกล่าวได้วาการวางแผนเป็นหน้าที่การบริหารที่สำคัญที่สุดในทุกระดับขององค์การ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *